Regulamin

REGULAMIN NAJMU I KORZYSTANIA Z SALI BANKIETOWEJ MIRAVIOLI

z przeznaczeniem na przyjęcie weselne lub imprezę okolicznościową

§ 1

1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do obiektu – Sali Bankietowej MIRAVIOLI w Szpetalu Górnym przy ul. Włocławskiej 61 a.

2. Regulamin określa warunki udostępnienia Sali Bankietowej MIRAVIOLI.

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1. Wynajmujący – Wykonawca – Mirosław Szklarczyk prowadzący działalność pod firmą Zakład Budowlany Mirosław Szklarczyk w Szpetalu Górnym, ul. Włocławska 13, 87-811 Fabianki, NIP: 888-001-11-34, REGON: 9103177853.

2. Najemca – Zamawiający – osoba fizyczna lub prawna, która wynajmuje salę wraz ze znajdującym się w niej wyposażeniem oraz świadczoną usługą gastronomiczną, kelnerską oraz ewentualnie innymi usługami.

3. Sala – Sala Bankietowa Miravioli.

§ 3

1. W celu wynajmu Sali Wynajmującym podpisuje z Najemcą umowę wynajmu.

2. Minimalna liczba gości do zorganizowania przyjęcia, za którą będą naliczone opłaty wynosi 30 pełnopłatnych osób, chyba że Strony ustalą inaczej.

3. Podczas podpisania umowy wynajmujący zapozna Najemcę z zasadami przydziału konkretnych sal.

4. Podpisanie umowy nastąpi nie później jak miesiąc przed planowanym wynajmem, chyba że Strony ustalą inaczej.

5. W umowie zawiera się termin wynajmu, wstępną deklaracje ilości gości, cel wynajmu oraz szacunkowy koszt, który może ulec zmianie, w razie zmiany liczby gości lub ustaleń zawartych w umowie.

6. Wszelkie ustalenia indywidualne bądź dodatkowe winny zostać zawarte w treści umowy bądź dodatkowych aneksach.

7. Opłaty rezerwacyjne uiszczane są zgodnie z zapisami umowy, według indywidulanych ustaleń między stronami.

8. Dokonanie wpłaty rezerwacyjnej na wynajem Sali jest potwierdzeniem akceptacji niniejszego Regulaminu.

9. Umowę najmu sporządza Wynajmujący w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

10. Niniejszy regulamin nie stanowi integralnej części umowy wynajmu Sali. Z treścią Regulaminu można się zapoznać bezpośrednio w Sali lub na stronie internetowej: www.miravioli.pl , tekst Regulaminu na życzenie Najemcy zostanie przekazany bezpośrednio w formie wydrukowanej.

§ 4

1. Wynajem Sali na uroczystości weselne i przyjęcia okolicznościowe zostaje dokonany jedynie w formie wraz z wyposażeniem oraz wybranym wariantem obsługi i oferty gastronomicznej. Nie ma możliwości wynajmu Sali bez wyposażenia, usług gastronomicznych i obsługi kelnerskiej.

2. Za wszelkie zniszczenia w Sali oraz na jej terenie z winy Najemcy bądź osób przez niego zaproszonych odpowiedzialność materialną ponosi Najemca. Koszty związane z powstałą szkodą pokryje on zgodnie z ceną zakupu plus dodatkowymi kosztami usług związanymi z ewentualną wymianą i montażem rzeczy nowych lub naprawą. Nie przewiduje się możliwości napraw i zakupów we własnym zakresie Najemcy.

3. Nie pobiera się dodatkowych opłat za zużycie mediów podczas organizacji przyjęcia.

§ 5

1. Wynajumjący jest zobowiązany do prowadzenia bieżącego harmonogramu wynajmu Sali i udzielania zainteresowanym informacji o wolnych terminach wynajmu.

2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo pobrania dodatkowych środków tytułem kaucji na poczet ewentualnych napraw celem pokrycia powstałych strat. Kwotę kaucji ustala Wynajmujący.

3. Wynajmujący nie wyraża zgody na oddanie Sali w podnajem.

§ 6

1. Najemca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów sanitarnych, BHP i przeciwpożarowych.

2. Najemca korzystający z pokoi hotelowych zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem pokoju hotelowego i przestrzegania go.

3. Najemca zobowiązany jest zachować ład i porządek w wynajmowanej Sali jak również dołożyć wszelkiej staranności, aby inni uczestnicy nie zachowywali się w sposób nieodpowiedni, czy odbiegający o norm.

4. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby zaproszone przez Najemcę ponosi Najemca.

5. W przypadku rezygnacji z umowy, umowa rozwiązuje się a Najemca nie może odstępować swojego terminu najmu innej osobie bez zgody Wynajmującego. Reszta warunków określona jest w umowie.

§ 7

1. Na Sali oraz w pokojach hotelowych obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Palenie dozwolone jest tylko na zewnątrz budynku. W przypadku nie dostosowania się do zakazu, Sala zastrzega sobie prawo do pobrania kary pieniężnej w wysokości 1000 zł.

2. Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania narkotyków oraz jakichkolwiek środków odurzających. W przypadku podejrzenia takiej sytuacji właściciele, obsługa lub inni pracownicy Sali mają prawo wezwać policję.

3. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek bójki na terenie Sali właściciele, obsługa lub inni pracownicy Sali mają prawo wezwać ochronę lub policję.

4. Wszelkie dodatkowe atrakcje, dekoracje czy usługi powinny być konsultowane z Wynajmującym oraz wymagają zgody Wynajmującego.

5. Wszystkie produkty żywnościowe pozostałe po zakończeniu imprezy Zamawiający zabiera na własny koszt i ryzyko. Produkty te mogą być już niezdatne do spożycia z uwagi na czas ekspozycji podczas przyjęcia.

6. Wszystkie atrakcje i ekspozycje dodatkowe typu fotobudka, animacje dla dzieci itp., dozwolone są w miejscach wyznaczonych przez Wykonawcę.

7. Nie wyraża się zgody na pokazy tańca ognia, puszczanie lampionów, fire show, prywatnych pokazów sztucznych ogni organizowanych przez firmy zewnętrzne.

8. W przypadku pokoi gościnnych doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 14.00, a kończy o godzinie 10.00 dnia następnego, chyba że strony uzgodnią inaczej. Opłata za pobyt przyjmowana jest z góry, najpóźniej w dniu przybycia gości.

9. Parking jest dostępny bezpłatnie tylko dla korzystających z Sali podczas trwania umowy i powinien zostać opuszczony wraz z zakończeniem uroczystości. Nie wyraża się zgody na pozostawianie samochodów po zakończeniu uroczystości, chyba, że najemca uzgodni to z wynajmującym.

10. Dzieci znajdujące się na terenie Sali powinny zostawać pod opieką rodziców bądź osób przez nich upoważnionych.

11. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia bądź utratę mienia Najemcy oraz zaproszonych gości.

§ 8

1. Obiekt oraz teren Sali są monitorowane.

2. Właściciel kamer monitoringu może udostępnić nagranie wyłącznie organom ścigania oraz innym uprawnionym podmiotom, jeżeli jest to niezbędne do realizacji określonego celu (wykrycie przestępstwa).

3. Nagranie będzie udostępniane na wniosek złożony maksymalnie do 72 godzin od zdarzenia przez uprawniony organ lub podmiot.

§ 9

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mirosław Szklarczyk prowadzący działalność pod firmą Zakład Budowlany Mirosław Szklarczyk.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w przypadku udzielenia zgody, dla celów określonych każdorazowo w treści zgody, b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Panią/Panem a Wynajmującym Salę dotyczącej najmu Sali c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności prowadzenia bieżącej komunikacji, zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
 3. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania, dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, trwania porozumienia lub okres przedawnienia roszczeń. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody dane są przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 4. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do innych celów, jak jedynie realizacja umowy.
 5. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy najmu Sali i świadczenia usług organizacji przyjęcia.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 7. Nie będzie Pani/Pan podlegała/ł decyzjom podejmowanym w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
 8. Przysługują Pani/Panu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 9. Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 10

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do umów zawieranych na wynajem Sali.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 r.